Rada Fundacji marzec 2023

9 marca 2023

 Dnia 9 marca 2023 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło w siedzibie firmy Polkomtel na zaproszenie Prezesa Rady pana Wojciecha Pytla.

Po powitaniu i zaakceptowaniu programu posiedzenia Prezes Rady oddał głos Prezesowi Zarządu,
prof. J. Modelskiemu, który krótko przedstawił aktualnych sponsorów oraz ich przedstawicieli w Radzie, członków Komisji Rewizyjnej, gości oraz Zarząd Fundacji.

Na prośbę Prezesa Rady prof. Modelski krótko omówił Sprawozdanie z działalności w roku 2022 oraz Sprawozdanie finansowe. Wersje drukowane obu dokumentów otrzymali wszyscy obecni na posiedzeniu. Podkreślił, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, działa tylko dzięki dotacjom Sponsorów, a wszystkie jej organy pracują społecznie. Najważniejsze formy realizacji zadań statutowych Fundacji to: program stypendialny, konkurs prac doktorskich, konkursy dla młodych autorów organizowane na różnych konferencjach, dofinansowywanie udziału w konferencjach zagranicznych i krajowych oraz doroczne Seminarium Stypendystów. Wszystkie te działania zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu merytorycznym. Zebrani nie mieli żadnych uwag ani pytań.

Członek Komisji Rewizyjnej pan Andrzej Dulka przedstawił sprawozdanie Komisji, w którym oceniono działalność Fundacji oraz pracę Zarządu. Stwierdził, że w roku 2022 cele statutowe Fundacji były dobrze realizowane, gospodarka finansowa była prowadzona w sposób należyty a wydatki prawidłowo udokumentowane. Zauważył, że w ubiegłym roku przychody i wydatki Fundacji zbilansowały się, dając nawet niewielki zysk netto. W konkluzji stwierdził, że Zarząd w sposób należyty spełnia zadania związane z pozyskiwaniem środków oraz przede wszystkim w sposób właściwy nadzoruje ich wydatkowanie.

Wobec jednoznacznie pozytywniej oceny Komisja wnioskowała o przyjęcie obu sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022.

Prezes Wojciech Pytel zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem obu sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022.  Członkowie Rady jednomyślnie uchwałę w tej sprawie.

W kolejnym punkcie posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2023/2024 (która rozpocznie się 1 kwietnia) w składzie:

  • Krzysztof Kozłowski (TVN Warner Bros. Discovery) – Prezes Rady
  • Ryszarda Hordyński (Huawei) – Wiceprezes Rady
  • Piotr Bilski (PW) – Sekretarz Rady.

 

W związku z upływem trzyletniej kadencji Komisji Rewizyjnej prezes W. Pytel przedstawił kandydatury czterech członków Komisji na nową kadencję. Po przeprowadzeniu głosowania Rada Fundacji powołała Komisję Rewizyjną Fundacji na kadencję 2023-2026 w następującym składzie:

  • Andrzej Dulka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Marek Józefiak                – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Przemysław Kurczewski – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Maciej Pabisiak – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Prezes Zarządu zapowiedział kontynuację podstawowych i sprawdzonych form działalności,
w szczególności programu stypendialnego i ogólnopolskich konkursów, a także dalsze wspieranie wyjazdów młodych autorów na konferencje krajowe i zagraniczne. W trakcie uzgadniania z Samorządem Studenckim jest uruchomienie Forum Wiedza>Praca> Biznes w semestrze zimowym (od października). Organizacją Forum powinni zająć się studenci przy wsparciu merytorycznym Fundacji.

W nawiązaniu do programu stypendialnego prof. Modelski przedstawił proponowane przez Zarząd  zmiany wysokości poszczególnych rodzajów stypendiów. Członkowie Rady zaaprobowali przedstawione propozycje.

Prezes W. Pytel zaproponował wybór terminu następnego posiedzenia Rady Fundacji.
Wstępnie ustalono termin – 31 sierpnia 2023 (czwartek). Szczegóły organizacyjne (miejsce, program) określą nowo wybrani prezes i wiceprezes.

Kontynuując dyskusję na tematy stypendialne S. Słowik zwrócił uwagę na duże kłopoty z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników w specjalności radiokomunikacja. Zasugerował fundowanie przez firmy stypendiów dla studentów, którzy po studiach zostawali by pracownikami firmy. W krótkiej dyskusji ustalono, że Sponsor może przeznaczyć swoją darowiznę na stypendium dla wskazanej osoby lub wskazać konkretny temat pracy dyplomowej, jednakże Fundacja nie ma formalnych możliwości do zobowiązywania studentów do „odpracowywania” stypendium. P. Biskupski zauważył, że sprawdza się pilotowanie ścieżki kariery: propozycja tematu pracy inżynierskiej > staż w firmie > współpraca przy realizacji pracy magisterskiej. W swojej firmie dzięki takim działaniom pozyskał wykwalifikowanych pracowników.
K. Kozłowski zaproponował opracowanie programu staży dla studentów już po pierwszym roku, aby jeszcze przed wyborem tematyki pracy dyplomowej mogli poznać specyfikę firmy.

W drugiej części posiedzenia dr inż. Maciej Koński z grupy ZE PAK, szef projektu wodorowego grupy Polsat Plus, przedstawił prezentację na temat transformacji węglowej grupy ZE PAK. Celami tej transformacji mają być: przestawienie się na produkcję czystej bezemisyjnej energii oraz inwestycja w zielony wodór. W prezentacji zostały pokazane dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie produkcji i dystrybucji zielonego wodoru w Polsce oraz projekt polskiego autobusu wodorowego, który po przejściu prób eksploatacyjnych jest wdrażany do produkcji seryjnej.

 

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.