Rada Fundacji luty 2022

24 lutego 2022 on-line

24 lutego 2022 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w formie zdalnej, na platformie MS Teams. System do głosowania został udostępniony przez pana dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. Michała Malinowskiego i był obsługiwany przez sekretarza Rady Wydziału pana Grzegorza Mańko.

Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Andrzej Kozłowski.

Po przyjęciu porządku obrad prof. Modelski, na prośbę Prezesa Rady, przedstawił członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu. Następnie krótko omówił Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2021. Dokument ten wraz z informacją na temat sprawozdania finansowego za rok 2021 członkowie Rady otrzymali droga elektroniczną. Pełna dokumentacja dotycząca działalności i finansów Fundacji w roku 2021 była zbadana przez Komisję Rewizyjną Fundacji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej członek – pan Andrzej Dulka. W tym dokumencie oceniono zarówno działalność Fundacji jak i pracę Zarządu. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w roku 2021 cele statutowe Fundacji były dobrze realizowane, gospodarka finansowa była prowadzona w sposób należyty a wydatki prawidłowo udokumentowane. Wobec jednoznacznie pozytywniej oceny Komisja wnioskowała udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021.

Prezes Rady zarządził tajne głosowanie nad zatwierdzeniem obu sprawozdań oraz udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Fundacji za rok 2021. Członkowie Rady jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Prezes A. Kozłowski poinformował zebranych, że w grudniu ubiegłego roku do grona Sponsorów Fundacji dołączyła firma TVN Discovery i zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady zarządził tajne głosowanie nad przyjęciem do grona członków Rady przedstawiciela tej firmy – pana Krzysztofa Kozłowskiego. Rada zaakceptowała przyjęcie nowego członka.

Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2022/2023 (która rozpoczęła się 1 kwietnia) w składzie:

  • Wojciech Pytel (Polkomtel) – Prezes
  • Piotr Muszyński (FixMap)  – Wiceprezes
  • Piotr Bilski (PW) – Sekretarz Rady

Prof. Modelski przedstawił program działania na najbliższy rok. Stwierdził, że będą kontynuowane stałe, sprawdzone formy działania czyli program stypendialny, wspieranie działalności Kół Naukowych, konkursy oraz dofinansowania udziału w konferencjach. Jeśli nie będzie obostrzeń związanych z pandemią, jesienią planowane jest ponowne uruchomienie Forum: Wiedza -> Praca ->Biznes, a w grudniu odbędzie się tradycyjne Seminarium Stypendystów.

Kończąc wystąpienie prof. Modelski przekazał gorące podziękowania od „rodziny Fundacji” dla Pana Andrzeja Kozłowskiego, który podjął się wyjątkowo przez dwie kolejne kadencje przewodniczyć Radzie w trudnym okresie pandemii i szczególnie aktywnie włączył się w działalność i promocję Fundacji. Z Jego inicjatywy powstała nowa wersja strony Fundacji.

Ustalono termin następnego spotkania – 2 września 2022 r. (wyjątkowo w piątek).

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.