Copyright 2021 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Regulamin przyznawania stypendiów i dotacji przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Zgodnie z § 9 Statutu, Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (zwana dalej Fundacją), uruchamia program pomocy finansowej, nazywany programem stypendialnym.

 

 1. W ramach programu stypendialnego Fundacja podejmuje się udzielania stypendiów i dofinansowania przedsięwzięć mających na celu rozwój myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych. Wykaz dyscyplin naukowych objętych działaniem Fundacji jest zgodny z § 9 Statutu Fundacji.

 

 1. Głównym celem programu stypendialnego jest wspieranie rozwoju kadry naukowej oraz szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej oraz uczelniach polskich współpracujących z Politechniką Warszawską, a także wdrażanie nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej uczelni.

 

 

II. Formy pomocy finansowej

 

 1. Fundacja może udzielić wsparcia w formie:

 • finansowania lub współfinansowania stypendiów dla kadry naukowej podnoszącej swoje kwalifikacje

 • finansowania lub współfinansowania stypendiów dla szczególnie
  uzdolnionych studentów,

 • finansowania lub współfinansowania stypendiów dla osób biorących udział w międzynarodowych programach edukacyjnych

 • dofinansowania uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych
  o szczególnym znaczeniu dla zakresu działania Fundacji,

 • finansowania lub współfinansowania wydawnictw promujących polskie osiągnięcia naukowe w kraju i za granicą,

 • finansowania lub współfinansowania nowych form kształcenia i dydaktyki

 • uzupełniania zasobów bibliotecznych,

 • organizacji lub współorganizacji szkoleń, seminariów i konferencji,

 • organizacji lub współorganizacji konkursów, szczególnie dla młodej kadry naukowej

 • działalności o charakterze popularyzatorskim i popularno-naukowym,

 • finansowania lub współfinansowania rozbudowy bazy laboratoryjnej dla celów dydaktycznych i badawczych.

 

 1. W ramach działalności statutowej Fundacji nie przewiduje się wspierania:

 • działalności statutowej jednostki wnioskującej,

 • zakupu sprzętów i urządzeń nie będących aparaturą badawczą bezpośrednio związaną
  z zakresem działania Fundacji (np. zakupu urządzeń biurowych, sprzętu
  komputerowego).

 

 

III. Program stypendialny

 

 1. O stypendia naukowe mogą się ubiegać osoby przygotowujące prace w dziedzinach zgodnych z § 9 Statutu Fundacji.

 

 1. O stypendia inżynierskie i magisterskie mogą się ubiegać studenci Politechniki Warszawskiej, którzy osiągnęli duże zaawansowanie w realizacji pracy dyplomowej.

 

 1. O stypendia doktoranckie mogą się ubiegać pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej. Warunkami przyznania stypendium są: otwarty przewód doktorski oraz zaawansowanie w realizacji pracy doktorskiej.

 

 1. O stypendia habilitacyjne mogą się ubiegać pracownicy Politechniki Warszawskiej, którzy osiągnęli duże zaawansowanie w realizacji pracy habilitacyjnej.

 

 1. O stypendia na prowadzenie prac badawczych mogą się ubiegać pracownicy Politechniki Warszawskiej ze stopniem co najmniej doktora.

 

 1. O stypendia na opracowanie materiałów dydaktycznych (monografii, podręczników) dostosowanych do nowych form kształcenia mogą się ubiegać pracownicy Politechniki Warszawskiej ze stopniem co najmniej doktora.

 

 1. O stypendia wspomagające udział w międzynarodowych programach edukacyjnych mogą się ubiegać studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej.

 

 1. O stypendia mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie.

 

 1. Podanie o przyznanie stypendium naukowego powinno być również podpisane przez opiekuna naukowego dyplomanta/doktoranta oraz kierownika jednostki, w której powstaje praca; w przypadku habilitantów przez kierownika jednostki, w której jest zatrudniony habilitant.

 

 1. Do podania należy dołączyć:

 • krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej kandydata na stypendystę,
  (w przypadku studentów listę ocen z przedmiotów ściśle związanych z dziedzinami wspieranymi przez Fundację),

 • plan i przybliżony harmonogram działalności naukowej, która zostanie podjęta dla uzyskania stopnia (inżyniera/magistra/doktora/doktora habilitowanego) oraz krótki opis już zrealizowanych zadań, umożliwiający ocenę stanu zaawansowania pracy.

 • opinię opiekuna naukowego (dyplomanci, doktoranci) lub kierownika jednostki (habilitanci),

 • listę wszystkich publikacji, wdrożeń, patentów kandydata (doktoranta/habilitanta).

 

 1. Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

 1. Podania o przyznanie stypendium są przyjmowane w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

 1. Stypendysta jest zobowiązany do:

 • realizacji pracy dyplomowej/doktorskiej, rozprawy habilitacyjnej, zgodnie ze złożonym harmonogramem,

 • składania sprawozdań ze swojej działalności naukowej po zakończeniu okresu
  pobierania stypendium. Formą sprawozdania może być egzemplarz pracy dyplomowej/doktorskiej/habilitacyjnej.

 • udziału w co najmniej jednym seminarium stypendystów Fundacji, które odbywa się corocznie na przełomie listopada i grudnia

 • umieszczania w publikacjach przygotowanych w okresie pobierania stypendium notki, że publikacja została przygotowana dzięki wsparciu Fundacji

 

 1. Stypendysta, który uzyskał stypendium na opracowanie materiałów dydaktycznych jest zobowiązany do:

 • realizacji pracy zgodnie ze złożonym harmonogramem

 • złożenia po zakończeniu pracy sprawozdania. Formą sprawozdania może być egzemplarz opracowanych materiałów.

 • umieszczenia w opracowanych materiałach notki, że publikacja została przygotowana dzięki wsparciu Fundacji

 

 1. Stypendium może być wypłacane przez okres nie dłuższy niż:

 • dwanaście miesięcy dla stypendiów inżynierskich/magisterskich, stypendiów wspomagających udział w międzynarodowych programach edukacyjnych, stypendiów na prowadzenie prac badawczych oraz na opracowanie materiałów dydaktycznych

 • osiemnaście miesięcy dla stypendiów doktoranckich i habilitacyjnych

 

 1. Stypendium danego typu (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie lub habilitacyjne itp.) może być przyznane tylko jeden raz tej samej osobie.

 

 1. Stypendysta otrzymuje od Zarządu Fundacji pisemną decyzję, która określa wysokość i okres wypłacania stypendium. Jednocześnie na piśmie zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w punkcie III.13 regulaminu.

 

 1. Fundacja zobowiązuje się do wypłacania przyznanego stypendium w wysokości i przez okres ustalony przez Zarząd.

 

 1. Fundacja może zawiesić wypłacanie stypendium, jeżeli:

 • stypendysta nie wypełnia zobowiązań przyjętych w umowie o stypendium lub zawartych w niniejszym regulaminie,

 • nastąpi istotna zmiana w statusie stypendysty (np. zmiana tematyki pracy dyplomowej, rezygnacja ze studiów doktoranckich, zmiana miejsca pracy itp.).

 

 

IV. Dofinansowanie przedsięwzięć

 

 1. Fundacja może finansować lub współfinansować różnorodne przedsięwzięcia wymienione w punkcie II.1 niniejszego regulaminu

 

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie zatrudnione bądź studiujące w Politechnice Warszawskiej, zespoły naukowo-badawcze i jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej, przedsięwzięcia organizowane na terenie Polski

 

 1. Przedsięwzięcia powinny być ściśle związane z dziedzinami wspieranymi przez Fundację.

 

 1. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia powinien zawierać:

 • dane personalne kandydata (kandydatów); w przypadku wniosku zespołowego musi być wskazany główny wykonawca, adres jednostki zatrudniającej/kształcącej kandydata (kandydatów)

 • dane jednostki (konferencji, wydawnictwa itp.) , która organizuje przedsięwzięcie

 • opis i kosztorys przedsięwzięcia,

 • wnioskowana kwota dofinansowania,

 • spodziewane efekty przedsięwzięcia,

 • harmonogram przedsięwzięcia.

 

 1. Wnioski są przyjmowane w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

 1. Wnioski niekompletne, nie odpowiadające wymogom niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

 1. Beneficjanci są zobowiązani do:

 • realizacji przedsięwzięcia,

 • umieszczania w raportach, publikacjach przygotowanych bądź oddanych do druku
  w związku z realizacją przedsięwzięcia, że publikacja została przygotowana dzięki
  wsparciu Fundacji,

 • złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia, które może mieć jedną z poniższych form:

 • raport z zakończonej pracy badawczej

 • egzemplarz sponsorowanej publikacji

 • egzemplarz materiałów konferencyjnych

 • konspekty ćwiczeń realizowanych dzięki modernizacji laboratorium

 

 

V. Kryteria i tryb oceny podań i wniosków

 

 1. Podania o przyznanie stypendium naukowego lub wnioski o dofinansowania przedsięwzięcia podlegają ocenie z zastosowaniem następujących kryteriów:

 • zgodność z wymogami formalnymi podanymi w punkcie III lub punkcie IV

 • zgodność tematyki z dziedzinami wspieranymi przez Fundację

 • wartości naukowe, techniczne, popularyzatorskie

 • ocena realności realizacji

 

 1. Proces oceny wniosków o dofinansowanie przebiega według następujących zasad:

 • Wnioski o przyznanie stypendiów ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd

 • Inne wnioski rozpatruje Zarząd Fundacji, który może powołać recenzentów do ich oceny.

 • W celu utrzymania konkursowego charakteru przyznawania przez Fundację stypendiów naukowych i dofinansowań, zrecenzowane wnioski mogą być rozpatrywane przez Zarząd Fundacji po zebraniu odpowiedniej liczby podobnych wniosków.

 • Decyzję o akceptacji wniosku, wysokości przyznanego stypendium/dotacji,
  po rozpatrzeniu opinii recenzentów, podejmuje Zarząd Fundacji.

 • Decyzje w sprawie wniosków składanych przez członków Zarządu i Rady Fundacji
  wymagają akceptacji Rady Fundacji. Wniosek taki wraz z recenzjami i opinią Zarządu
  przedkłada Zarząd Radzie Fundacji.

 

 1. Informacje o podjętych przez Fundację decyzjach przekazywane są pisemnie osobom określonym we wniosku jako główny wykonawca.

 

 1. Wykaz laureatów programu stypendialnego określający zakres i wysokość stypendium/dotacji Zarząd przedstawia do wiadomości Rady Fundacji na najbliższym posiedzeniu Rady.

 

 1. Zarząd Fundacji umieszcza listę laureatów konkursu stypendialnego wraz z zakresem i wysokością stypendium/dotacji w rocznym sprawozdaniu Zarządu.

 

 

 

Warszawa, styczeń 2004 Prezes Zarządu

 

Prof. dr hab. Józef Modelski

 

m