Copyright 2021 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (WRRiTM), zgodnie ze swoimi celami statutowymi, kierując się potrzebą popierania badań naukowych rozwijających nowe techniki i technologie, ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień radiokomunikacji bądź technik multimedialnych. Patronami Medialnymi Konkursu są:  Polskie Radio S.A. oraz miesięcznik Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

 

§ 1

 

 1. Dziewiętnasta edycja Konkursu obejmuje prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione pomiędzy 1 stycznia 2020 a 19 lutego 2021.
 2. Fundator zwraca się za pośrednictwem Patronów Medialnych do doktorantów, rad wydziałów i rad instytutów wyższych uczelni oraz rad instytutów naukowo-badawczych, w których prowadzone są prace z zakresu radiokomunikacji lub technik multimedialnych, o zgłaszanie do Konkursu najlepszych prac z tych dziedzin, obronionych w tych placówkach.
 3. Wnioski o zgłoszenie do Konkursu mogą składać rady wydziałów i rady instytutów wyższych uczelni, rady instytutów naukowo-badawczych oraz autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora lub recenzenta.
 4. W dniu obrony pracy doktorskiej wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat.
 5. Przyjmuje się zasadę, że do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace obronione z wyróżnieniem.

 

§ 2

 

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych oraz instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciel Fundacji oraz przedstawiciele Patronów Medialnych.
 2. Przewodniczącego wyłania ze swojego grona Komisja Konkursowa.
 3. Kadencję Komisji Konkursowej określa się na jeden rok.
 4. Fundator za pośrednictwem Patronów Medialnych poda wyniki Konkursu do publicznej wiadomości.

 

§ 3

 

 1. Komisja Konkursowa wyłania finalistów Konkursu, a następnie przyznaje nagrody lub wyróżnienia. Komisja może nie przyznać nagród w przypadku gdy uzna, że żadna ze zgłoszonych prac nie spełnia oczekiwań Fundatora nagrody. Może również w inny sposób rozdysponować kwoty przeznaczone na nagrody.
 2. Wysokość nagród corocznie określa Zarząd Fundacji WRRiTM.
  W dziewiętnastej edycji konkursu wysokość nagród wynosi:
  • I miejsce - 10 000 PLN
  • II miejsce - 8 000 PLN
  • III miejsce - 5 000 PLN
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Ogłoszenie ostatecznych wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2021.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w uroczystości ogłoszenia wyników.
 6. Fundator pokrywa opłaty konferencyjne dla finalistów Konkursu, którzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do grupy finałowej przed upływem terminów zgłaszania referatów i wnoszenia opłat.

 

§ 4

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Biura Fundacji do 8 marca 2021 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:

   1. pismo zgłaszające kandydata do Konkursu (zgodnie z p.3, § 1)
   2. kartę zgłoszenia (wg. załączonego wzoru, docx lub .pdf)
   3. jeden egzemplarz pracy;
   4. streszczenie pracy (max. 6 stron);
   5. kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora oraz przyznanie wyróżnienia;
   6. kopie recenzji;
   7. listę publikacji kandydata;
   8. ewentualnie inne, niezależne opinie (np. rady wydziału, rady instytutu, użytkownika urządzeń/oprogramowania).

Dokumenty z pp. 3-7 powinny być dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej

§ 5

Sekretariat Konkursu mieści się w Biurze Zarządu Fundacji
  ul. Nowowiejska 15/19,  00-665 Warszawa
  tel: +48 22 234 79 10
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 6

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania informacji o zgłoszonych do konkursu pracach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach naukowo-technicznych, w audycjach radiowych i telewizyjnych, materiałach informacyjnych publikowanych przez Fundację WRRiTM oraz umieszczanych na stronach internetowych).
We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja Konkursowa.

m